Jak formalnie wyznaczyć IOD? (+ wzór uchwały/zarządzenia)

Biuro DLS

Jeżeli posiadasz już idealnego kandydata na IOD, spełniającego wymagania omówione w tym artykule, możesz teraz przejść do drugiego kroku, jakim jest wyznaczenie IOD. Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych nie określa precyzyjnie formy wyznaczania IOD. Art. 37 ust. 4 RODO zawiera tylko informację, że: „(…) administrator, podmiot przetwarzający, zrzeszenia lub inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą wyznaczyć lub jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, wyznaczają inspektora ochrony danych.” Wykładnia językowa tego artykułu wskazuje na fakultatywność wyznaczenia IOD, jeżeli wymóg taki nie jest przewidziany w RODO lub w ustawach krajowych. O tym w jakich wypadkach wyznaczenie IOD jest obligatoryjne pisaliśmy…
Artykuł: Jak formalnie wyznaczyć IOD? (+ wzór uchwały/zarządzenia) pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)