Komisja Europejska opublikowała sprostowanie RODO

Biuro DLS

Sprostowanie zmienia treść sześciu motywów i piętnastu artykułów rozporządzenia, jednak w dużej mierze są to zmiany redakcyjne. Dokumenty przygotowane w oparciu o dotychczasowe brzmienie rozporządzenia nie będą wymagały zmiany.

Na uwagę zasługuje fakt zmiany wprowadzonej w definicji danych osobowych, którymi w nowym brzmieniu będą wszelkie informacje o osobie fizycznej. Sprostowanie wprowadza też konsekwentne zastąpienie określenia „naruszenia prawa” określeniem „czyny zabronione” w całym tekście rozporządzenia. W przepisach dotyczących certyfikacji ujednolicono stosowanie zamiennie określenia „kryteria” i „warunki” certyfikacji wprowadzając termin „wymogi certyfikacji”

Treść całego sprostowania znajduje się na stronie:  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8088-2018-INIT/en/pdf , sprostowanie odnoszące się do tekstu polskiego zaczyna się na stronie 258.