Plan kontroli sektorowych PUODO

Biuro DLS

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany plan kontroli sektorowych. Zgodnie z nim w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.
Poniżej prezentujemy sektory, które są objęte zakres kontroli planowych.

💲 Sektor prywatny
I. Telemarketing
II. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
III. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

🛄Sektor publiczny
I. Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.)
II. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania
korespondencji zawierającej dane osobowe
III. Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób
dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
IV. System identyfikacji i monitoringu odpadów
V. Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru
członków

💗Sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa
I. Szkoły i placówki oświatowe – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za
pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018
r.).
II. Pracodawcy – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu
monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
III. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – przetwarzanie danych osobowych w
związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta
do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

⚖️Sektor organów ścigania i sądów
I. Policja – środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie
nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników
danych, realizacja obowiązków związanych z wewnętrzną obsługą oraz notyfikacją w
PUODO naruszeń ochrony danych osobowych
II. Straż Graniczna – ustalenie środków mających na celu zapobiegnięcie
nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu
oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych
oraz zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub
usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia
nośników danych
III. Areszty Śledcze – środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu,
kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania
lub podczas przenoszenia nośników danych, a także zapewnienie osobom,
uprawnionym do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu
wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem,
sposoby udostępniania danych osobowych osadzonych, podstawy prawnej, celu
i zakresu ich udostępniania.
IV. Systemy SIS/VIS – kontrolą objęte będą podmioty uprawnione do dostępu
do systemów SIS/VIS. Zakresem kontroli objęta będzie realizacja zadań w