Zadania Inspektora Ochrony Danych

IOD ma za zadanie wspierać organizację w dostosowywaniu i przestrzeganiu RODO poprzez realizację powierzonych mu zadań. Dzięki swoim zadaniom IOD ma możliwość realnego wpływania na poziom bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji. Obowiązki inspektora są natomiast określone w art. 39 unijnego rozporządzenia. Główne obowiązki IOD Artykuł 39 ust. 1 RODO statuuje, że Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za wykonywanie poniższych zadań:…
Przeczytaj więcej tutaj: Zadania Inspektora Ochrony Danych
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Skuteczny IOD. Blog o byciu skutecznym IOD.

IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?

RODO w art. 38 ust. 6 daje IOD możliwość wykonywania innych zadań i obowiązków niż te, które zostały określone w art. 37 RODO. Obowiązki te jednak nie mogą prowadzić do konfliktu interesów. Konflikt interesów to sytuacja, w której IOD zajmowałby stanowisko, umożliwiające mu określanie sposobów i celów przetwarzania danych co mogłoby wykluczać jego niezależność,a także wymagać stawiania celów biznesowych ponad prawa…
Przeczytaj więcej tutaj: IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Skuteczny IOD. Blog o byciu skutecznym IOD.

“Jak chronić informacje?” zmienia się w “Skutecznego IOD”

 

Pragnę poinformować, że funkcjonujący od lutego 2015 r. portal jakchronicinformacje.pl od dnia 11 lutego 2019 r. zmienia nazwę na skutecznyiod.pl. Zmiana nazwy podyktowana jest lepszym jej dopasowaniem do treści publikowanych na portalu. Materiały publikowane na „Skutecznym IOD” w głównej mierze będą odnosiły się do funkcjonowania oraz wykonywania zadań przez Inspektora Ochrony Danych zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym.…
Przeczytaj więcej tutaj: “Jak chronić informacje?” zmienia się w “Skutecznego IOD”
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Skuteczny IOD. Blog o byciu skutecznym IOD.

 

Kiedy i w jakie sprawy powinien być włączany IOD?

Inspektor Ochrony Danych, aby mógł właściwie wykonywać nałożone na niego przepisami RODO obowiązki, został wyposażony w specjalne uprawnienia określone w art. 38 RODO. Jedna z przyznanych gwarancji dotyczy zapewnienia Inspektorowi odpowiedniego dostępu do danych oraz procesów, w których są one przetwarzane. W jakich sprawach należy informować IOD? Art. 38 ust. 1 RODO brzmi: Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by inspektor…
Przeczytaj więcej tutaj: Kiedy i w jakie sprawy powinien być włączany IOD?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Kiedy i w jakie sprawy powinien być włączany IOD?

Inspektor Ochrony Danych, aby mógł właściwie wykonywać nałożone na niego przepisami RODO obowiązki, został wyposażony w specjalne uprawnienia określone w art. 38 RODO. Jedna z przyznanych gwarancji dotyczy zapewnienia Inspektorowi odpowiedniego dostępu do danych oraz procesów, w których są one przetwarzane. W jakich sprawach należy informować IOD? Art. 38 ust. 1 RODO brzmi: Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by inspektor…
Przeczytaj więcej tutaj: Kiedy i w jakie sprawy powinien być włączany IOD?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Czy IOD może ponosić odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań?

Zakaz otrzymywania instrukcji i brak ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych stanowi prawdopodobnie największą nowość w odniesieniu do gwarancji Inspektora Ochrony Danych. Gwarancja ta uregulowana w art. 38 ust.3 RODO umożliwia IOD posiadanie pełnej autonomii decyzyjnej w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych, nawet jeśli jego zalecenia będą stały w jawnej opozycji do decyzji Administratora danych lub strategii…
Przeczytaj więcej tutaj: Czy IOD może ponosić odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Czy IOD może ponosić odpowiedzilność za wykonywnaie swoich zadań?

Zakaz otrzymywania instrukcji i brak ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych stanowi prawdopodobnie największą nowość w odniesieniu do gwarancji Inspektora Ochrony Danych. Gwarancja ta uregulowana w art. 38 ust.3 RODO umożliwia IOD posiadanie pełnej autonomii decyzyjnej w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych, nawet jeśli jego zalecenia będą stały w jawnej opozycji do decyzji Administratora danych lub strategii…
Przeczytaj więcej tutaj: Czy IOD może ponosić odpowiedzilność za wykonywnaie swoich zadań?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Gwarancje przyznane Inspektorowi Ochrony Danych

Ustawodawca unijny, regulując funkcję IOD, miał za cel zapewnienie pełnej niezależności i skuteczność wykonywania przez IOD zadań nałożonych przez RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 38 RODO wprowadza dzięki temu nowe gwarancje umożliwiające wypełnianie przez IOD obowiązków. Prawo do właściwego i niezwłocznego włączania we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych Przepis ten nakazuje administratorom oraz podmiotom przetwarzającym właściwie…
Przeczytaj więcej tutaj: Gwarancje przyznane Inspektorowi Ochrony Danych
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Jak prawidłowo udostępnić dane kontaktowe IOD?

W wytycznych opublikowanych na stronie urzędu (UODO) zwraca się uwagę na obowiązek udostępniania danych kontaktowych inspektora i podkreśla się, że powinny one znajdować się w ogólnie dostępnym miejscu. Dane kontaktowe IOD Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku – danymi kontaktowymi są…
Przeczytaj więcej tutaj: Jak prawidłowo udostępnić dane kontaktowe IOD?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)

Jak formalnie wyznaczyć IOD? (+ wzór uchwały/zarządzenia)

Jeżeli posiadasz już idealnego kandydata na IOD, spełniającego wymagania omówione w tym artykule, możesz teraz przejść do drugiego kroku, jakim jest wyznaczenie IOD. Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych nie określa precyzyjnie formy wyznaczania IOD. Art. 37 ust. 4 RODO zawiera tylko informację, że: „(…) administrator, podmiot przetwarzający, zrzeszenia lub inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą wyznaczyć lub jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, wyznaczają inspektora ochrony danych.” Wykładnia językowa tego artykułu wskazuje na fakultatywność wyznaczenia IOD, jeżeli wymóg taki nie jest przewidziany w RODO lub w ustawach krajowych. O tym w jakich wypadkach wyznaczenie IOD jest obligatoryjne pisaliśmy…
Artykuł: Jak formalnie wyznaczyć IOD? (+ wzór uchwały/zarządzenia) pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)